Functieomschrijvingen

Secretaris dagelijks bestuur

Wij zijn op zoek naar een enthousiast persoon, die netjes en geordend kan werken en administratief sterk is, ervaring heeft met MS Office en goede beheersing van de Nederlandse taal.

Het doel:
Uitvoeren van secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van het bestuur en de vereniging. De secretaris maakt onderdeel uit van het dagelijks bestuur en werkt nauw samen met de voorzitter.

Plaats in de vereniging:
Is lid van het dagelijks bestuur samen met de voorzitter en penningmeester.

Functie-inhoud:

 • Stelt het vergaderschema op voor het bestuur;
 • Maakt de agenda en verslagen voor en van de bestuursvergaderingen en ALV's;
 • Houdt het archief bij;
 • Verwerkt de inkomende post;
 • Beheert de officiële stukken;
 • Speelt de informatie van en aan de KNZB door;
 • Is contactpersoon voor ingekomen e-mailberichten voor de vereniging en bestuur;
 • Zorgt voor de verspreiding van informatie onder de leden;
 • Draagt zorg voor organisatie van opleidingen/cursussen voor vrijwilligers;
 • Verstuurt kaarten/bloemen indien daarvoor aanleiding is;

Tijdsinvestering:

 • 8x per jaar bestuursvergadering bijwonen
 • 2x per jaar Algemene Ledenvergadering bijwonen
 • Eén avond per week voor het uitvoeren van taken en werkzaamheden

Secretaris Zwemcommissie

Wij zijn op zoek naar een enthousiast persoon, die netjes en geordend kan werken en administratief sterk is, ervaring heeft met MS Office en goede beheersing van de Nederlandse taal.

Het doel:
Uitvoeren van secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de zwemcommissie. De secretaris maakt onderdeel uit van de zwemcommissie en werkt nauw samen met de voorzitter zwemcommissie.

Plaats in de vereniging:
Is lid van de zwemcommissie samen met het wedstrijdsecretariaat, thuiswedstrijden en overige activiteiten.

Functie-inhoud:

 • Ondersteunen van de zwemcommissie bij het uitvoeren van haar taken
 • Bijhouden van de administratie op SharePoint
 • Agenda en notulen maken voor de zwemcommissievergaderingen

Tijdsinvestering:

 • 6 zwemcommissievergaderingen per jaar
 • Daarnaast 1 à 2 uur in de week

Vrijwilligerscoördinator(en)

Wij zijn op zoek naar een enthousiast persoon met goede sociale vaardigheden, die de spil wil zijn tussen de vrijwilligers. Het betreft een nieuwe functie binnen de vereniging, waaraan zelf invulling gegeven kan worden.

Het doel:
Geeft inhoud aanhoud aan het vrijwilligerswerk binnen de vereniging

Plaats in de vereniging:
Is algemeen bestuurslid en legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur

Functie-inhoud:

 • Voert het vrijwilligersbeleid uit, evalueert dit en stelt het bij
 • Inventariseert de wensen en behoeften van vrijwilligers en stemt deze af op de behoeften van de vereniging
 • Onderhoud contact met en begeleid vrijwilligers
 • Signaleert kansen en bedreigingen voor de taken binnen het vrijwilligersbeleid en werkt deze uit
 • Signaleert mogelijke behoefte van de vereniging aan vrijwilligerswerk en zet deze signalen om in voorstellen

Tijdsbesteding:

 • Nader te bepalen/in te vullen

NB:
Deze functie zou ondersteund kunnen worden door een vrijwilligerscoördinator voor het zwemmen en een vrijwilligerscoördinator voor de waterpolo

Voorzitter Sponsorcommissie

Wij zijn op zoek naar een enthousiast persoon, die in staat is anderen te motiveren, kennis en feeling heeft met het bedrijfsleven, kan meedenken over het beleid van de vereniging en een creatief en commercieel denkvermogen heeft. Kennis van sponsoring is een voordeel, maar niet noodzakelijk. De voorzitter Sponsorcommissie maakt deel uit van het algemeen bestuur en werkt nauw samen met de penningmeester en de voorzitter.

Hij of zij moet:

 • Beschikken over tijd;
 • Overdag tijd hebben om bedrijven te benaderen;
 • Feeling hebben met het bedrijfsleven;
 • Zich qua uiterlijk en gedrag kunnen presenteren;
 • Een netwerker zijn en makkelijk contact kunnen maken met vreemden;
 • Ter plekke beslissingen kunnen nemen;
 • De vereniging goed (wil leren) kennen.

Doel:
Het doel van de functie is leiding geven aan de Sponsorcommissie.

Plaats in de vereniging:
Is algemeen bestuurslid en legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur.

Functie-inhoud:

 • Treedt op als voorzitter tijdens vergaderingen van de Sponsorcommissie;
 • Vertegenwoordigt de Sponsorcommissie tijdens bestuursvergaderingen;
 • Vertegenwoordigt de Sponsorcommissie binnen de vereniging en naar buiten;
 • Verdeelt de werkzaamheden binnen de Sponsorcommissie;
 • Bedenkt ideeën voor het werven van nieuwe sponsoren;
 • Onderhoudt de contacten met de bestaande sponsoren;
 • Ziet er op toe dat de secretaris het archief bijhoudt;
 • Ziet er op toe dat de secretaris de contracten bijhoudt;
 • Organiseert/regelt sponsor activiteiten met andere commissies;
 • Doet melding van de activiteiten aan de PR commissie;
 • Overlegt met de penningmeester over de bijdrage van sponsoring aan het financiële beleid.

Tijdsinvestering: (los van benaderen sponsoren)

 • Eén keer per 2 maanden bijwonen van een bestuursvergadering (+/- 2 uur)
 • Eén keer per 2 maanden leiden van de commissievergadering (+/- 2 uur)
 • Een avond per week voor het uitvoeren van taken en werkzaamheden

Secretaris Sponsorcommissie

Wij zijn op zoek naar een enthousiast persoon, die netjes en geordend kan werken en administratief sterk is.

Doel:
Het doel van de functie bestaat uit alle voorkomende administratieve werkzaamheden voor de Sponsorcommissie.

Plaats in de vereniging:
Valt onder de voorzitter van de Sponsorcommissie

Functie-inhoud:

 • Stelt het vergaderschema op voor de Sponsorcommissie;
 • Maakt de agenda en verslagen voor en van de vergaderingen van de Sponsorcommissie;
 • Houdt het archief bij;
 • Beheert de contracten.

Tijdsinvestering:

 • Eén keer per 2 maanden bijwonen van de commissievergadering (+/- 2 uur)
 • Eén avond per week voor het uitvoeren van taken en werkzaamheden (kunnen thuis verricht worden).

Lid Sponsorcommissie

Wij zijn op zoek naar enthousiaste personen, die makkelijk contact maken, mensen kunnen overtuigen, geduld hebben, een volhouder zijn en zichzelf en de vereniging goed kunnen verkopen. Een verkoopachtergrond is een voordeel, maar niet noodzakelijk.

Doel:
Het doel van de functie is activiteiten ontplooien voor het verwerven en onderhouden van sponsoren.

Plaats in de vereniging:
Valt onder de voorzitter functie van de Sponsorcommissie

Functie-inhoud:

 • Werft nieuwe sponsoren;
 • Onderhoudt de contacten met bestaande sponsoren;
 • Brengt organisaties/bedrijven in kaart die voor sponsoring in aanmerking komen;
 • Bedenkt nieuwe ideeën voor sponsoring;
 • Voert besprekingen met sponsoren en sluit de sponsorcontracten af (in afstemming met de voorzitter van de Sponsorcommissie).

Tijdsinvestering:

 • Eén keer per 2 maanden bijwonen van de commissievergadering (+/- 2 uur);
 • Een dagdeel per week voor het benaderen van sponsoren en het uitvoeren van taken.

Zwem4daagse (juni)

De Zwem4daagse wordt altijd in de maand juni gehouden gedurende 5 avonden. De voorbereiding begint in januari van het betreffende jaar. Er is een draaiboek aanwezig.

Acties die o.a. uitgevoerd moeten worden:

 • Website maken/aanpassen
 • Inschrijfformulieren maken
 • Flyers/posters ontwerpen en laten drukken
 • Sponsoren vinden
 • Flyers en posters verspreiden over scholen en andere locaties
 • Nieuwsberichten uitzetten - promotie - infoborden
 • Leden en deelnemers van voorgaande jaren informeren
 • Bezetting vrijwilligers regelen/vrijwilligers (ca. 16) tijdens zwem4daagse
 • Bezetting trainers regelen/trainers (ca. 5) tijdens de zwem4daagse
 • Cadeautjes voor vrijwilligers regelen
 • Activiteiten rondom het zwembad regelen
 • Medailles inventariseren en bestellen
 • Afspraken maken met Sportfondsen en Reddingsbrigade.
 • Er dient één coördinator te zijn die met meerdere mensen de organisatie kan verzorgen.

Safarifestival

Ieder eerste weekend van september wordt er een Safarifestival oftewel "Safari in Beweging" georganiseerd. Een evenement, waaraan alle verenigingen en organisaties die gehuisvest zijn in Safari aan meedoen.

Doel:
De sportverenigingen, organisaties en bedrijven die in Safari zijn gehuisvest organiseren een dag voor bewoners van Maarssen waarin ze hun sport/activiteit/product presenteren aan een breder publiek, zodat ze meer leden/klanten trekken, promotie van de sporthal/zwembad en naamsbekendheid.
Het programma voor De Fuut vindt in de middag plaats. Gedurende 1,5 uur worden er 2 zwemclinics en 2 waterpoloclinics georganiseerd ieder in een half zwembad.

Doelgroep voor de sportverenigingen:
Basisschooljeugd

Acties die o.a. uitgevoerd moeten worden:

 • Regelmatig bij centraal overleg aanwezig zijn
 • Organisatie binnen De Fuut voor zowel zwemmen als waterpolo om de clinics te verzorgen.
 • Dit betekent trainers, programma, vrijwilligers voor begeleiding bezoekers....
 • Promotie maken voor Safarifestival dmv o.a. flyers en posters verspreiden, die gezamenlijk ingekocht worden.

Project: Subsidieregelingen

Wij zijn op zoek naar iemand die thuis is in subsidieregelingen of zich hierin zou willen verdiepen.
Tot een paar jaar geleden kregen wij als vereniging voor ieder jeugdlid een bepaald bedrag aan subsidie. Deze subsidie is inmiddels afgeschaft. Via de gemeente kunnen we subsidie aanvragen voor evenementen die voor de inwoners van Stichtse Vecht georganiseerd worden, zoals een zwem4daagse en sinds begin 2016 ook voor opleidingen voor het kader van de vereniging.
Er zijn echter veel meer subsidies te krijgen voor bepaalde doelgroepen. Ook zijn er bedrijven of instanties die bepaalde potjes hebben.
Wie gaat in deze wirwar subsidieregelingen vinden, die interessant zijn voor De Fuut?

Project: Code Blauw

Code Blauw voor een sportief en veilig zwemklimaat!
Wij hebben binnen onze vereniging Code Blauw overgenomen van de KNZB.
Iedereen wil graag met plezier de zwemsport blijven beoefenen, elkaar met respect behandelen en ongewenst gedrag in en rond het zwembad voorkomen.
Op dit moment staat de regels van Code Blauw alleen nog op onze website.
Wij zoeken iemand die Code Blauw wat meer zichtbaar wil maken binnen onze vereniging en onder onze leden. Wellicht in combinatie met onze vertrouwenspersoon. Vanuit de KNZB zijn er allerlei tips en materialen om hiermee iets te doen.

Project: Breukelen

Op dinsdagavond heeft De Fuut een beginnersuur van 18.00 tot 19.00 uur in 't Kikkerfort.
Ondanks een aantal acties als een instuif, clinics geven aan schoolklassen, flyers uitdelen bij het diplomazwemmen, heeft dit nog niet geleid tot een groeiend aantal leden. Hierin moet verandering gaan komen om het uur in Breukelen rendabel te maken en te houden.

Heb jij leuke ideeën om leden te werven voor het beginnersuur in Breukelen of wil je aan één van bovenstaande activiteiten jouw bijdrage leveren, meld je dan aan.

Project: Clubkleding

In het begin van het nieuwe seizoen zal er nieuwe clubkleding beschikbaar zijn.
Wij zoeken iemand die de pasmomenten en/of de verdeling van de kleding over de leden kan verzorgen.

Communicatie

Wij zijn op zoek naar iemand die zorgt dat er met regelmaat stukjes geplaatst worden in de VAR, Vechtstroom, RTV Stichtse Vecht............
Voor deze functie is het handig om wat meer bekend te zijn binnen de vereniging, zodat je weet waar je informatie zou kunnen ophalen. Dit is natuurlijk niet per se noodzakelijk, het kan ook het begin zijn van contacten leggen. Enige affiniteit met tekst schrijven is wenselijk.

Sociale Media

Social Media is niet meer weg te denken in deze tijd.
Wij zoeken iemand die weet hoe je diverse kanalen, zoals Facebook, twitter, instagram of anders kan inzetten voor de vereniging. Wellicht in combinatie met de website en een groter bereik weet te creëren, dan nu het geval is.
Graag zien wij een communicatieplan waarin beschreven wordt hoe en waarvoor je de diverse kanalen het beste kan inzetten.
Daarbij zijn wij op zoek, die deze kanalen gaat inzetten voor De Fuut, dit kan dezelfde persoon zijn, maar natuurlijk ook iemand anders of zelfs meerdere personen, zolang het één en ander maar met elkaar afgestemd wordt.

Website

In het lopende seizoen hebben wij een nieuwe website gekregen, waarin waterpolo en zwemmen samen ondergebracht zijn.
We hebben iemand die de content op de website kan plaatsen, maar de informatie moet hiervoor wel aangeleverd worden.
Wij zijn op zoek naar diverse personen uit de diverse zwemgroepen/waterpologroepen, die tekst aanleveren over wedstrijden, trainingen, uitjes of andere wetenswaardigheden die het vermelden waard zijn op de website.

De Grote Clubactie

1 oktober start de lotenverkoop van De Grote Clubactie. Met deze actie proberen we zoveel mogelijk geld op te halen voor onze vereniging waarmee we wat extra's kunnen doen voor de leden.

Wij zijn op zoek naar:

 • Een Grote Clubactie-coordinator: om de grote lijnen uit te zetten (o.a. verspreiden boekjes)
 • Een commercieel iemand: voor het verkopen van Superloten (aan bedrijven)
 • Een creatieve schrijver: voor het opstellen van een begeleidende brief aan verkopers
 • Een nauwkeurig iemand: voor het verwerken van de verkochte loten
 • Een social iemand: voor het bijhouden van updates over onze actie op de website en social media
 • Eén of meerdere mensen kunnen hieraan een bijdrage leveren.

Wie wil meedenken en/of meewerken om meer uit de Grote Clubactie te halen?
De Grote Clubactie heeft een stappenplan: www.clubactie.nl

Bijwonen van beursvloer, workshops, informatiebijeenkomsten...

Er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd, die interessant kunnen zijn voor De Fuut. Door de vele werkzaamheden van het bestuur is er niet altijd tijd om deze bij te wonen.
Wij zijn op zoek naar personen, die geïnteresseerd zijn om naar dit soort bijeenkomsten te gaan en verslag te doen of het iets is waar De Fuut zijn voordeel mee kan doen. Je kunt bepaalde interessegebieden opgeven en zodra er een informatiebijeenkomst of iets dergelijks is, wat hierop aansluit, zullen we je benaderen hiervoor.
Onderwerpen kunnen zijn: vrijwilligers binnen de vereniging, sponsoring, zwemmen voor gehandicapten, Beursvloer (uitwisseling van behoeftes/wensen), maatschappelijk verantwoord ondernemen door een vereniging, subsidiebeleid.................

Organiseren van festiviteiten, uitjes, bekerzwemmen, brevetzwemmen...

Door het jaar heen organiseert De Fuut wel wat uitjes, doen we iets met Sinterklaas, moeten er af en toe overnachtingen geregeld worden voor toernooien, moeten er tijden ingevoerd worden bij het bekerzwemmen, brevetten geschreven worden voor het brevetzwemmen....
Voor deze activiteiten kunnen wij altijd handjes gebruiken. Geef je op, zodat we je kunnen benaderen, als een bepaalde activiteit gaat plaatsvinden.

Mini waterpolotoernooitjes organiseren/begeleiden

Steeds meer kinderen binnen onze vereniging vinden het leuk om naast het zwemmen ook te waterpoloën. Er is een begin gemaakt met het meedoen aan mini waterpolotoernooitjes.
Om dit verder vorm te geven, zoeken wij een coördinator en vrijwilligers die vanuit een toernooicommissie onderstaande taken op zich kunnen nemen:

 • Inventariseer je welke kinderen interesse hebben in mini waterpolo
 • Zorg je ervoor dat je een overzicht hebt welke kinderen mee kunnen spelen met toernooien
 • Inventariseer je welke toernooien georganiseerd worden en wanneer
 • Heb je contact met de ouders over aan welke toernooien meegedaan wordt
 • Geef je de teams op bij de betreffende verenigingen voor de toernooien
 • Regel je zo nu en dan een proeftraining om de beginners kennis te laten maken met waterpolo
 • Regel je trainers/coaches voor de toernooien en proeftraining (of coach je zelf een team)
 • Maak je zelf of vraag je een ouder een verslagje te maken van het toernooi voor op de website

Vrijwilligersfuncties bij Zwemmen

Tijdwaarnemer / keerpuntcommissaris (3 en 4)

Wedstrijdzwemmen gaat natuurlijk om de zo snelst mogelijke tijd te zwemmen in een race. De tijdwaarnemer registreert de tijden en functioneert daarnaast ook als keerpuntcommissaris. Hierbij ziet hij of zij erop toe dat de keerpunten op de juiste wijze worden uitgevoerd.

Cursus
De cursus bestaat uit een theoriegedeelte van tenminste 4 dagdelen van elk ca. 2,5 uur en maximaal 6 dagdelen. Maximaal 1 dagdeel mag worden gemist. Bj voorkeur zal een praktijkbijeenkomst tijdens een zwemtraining worden georganiseerd. De kandidaten hebben de verplichting 1 keer mee te fungeren tijdens een wedstrijd voorafgaande aan het mondeling examen, het zogenaamde "schaduw-klokken". De kandidaat is tijdens de wedstrijd niet officieel in functie, maar zal wel op het proces-verbaal worden vermeld. Op het examenformulier zal worden vermeld of de kandidaat aan deze verplichting heeft voldaan.

Theorie-examen
De cursus wordt afgesloten met een mondeling theorie-examen van 20 minuten. Klokhantering is een essentieel onderdeel van het examen. Bij een negatief resultaat is een herexamen mogelijk. Mocht men niet slagen voor het herexamen, dan dient men opnieuw de cursus te volgen. Bij een positief resultaat wordt de kandidaat direct aangesteld in de bevoegdheid a4 (aankomend 4). Pas na de praktijkbeoordeling kan de bevoegdheid overgaan naar de bevoegdheid 4.

Praktijkbeoordeling
De geslaagde dient binnen 1 jaar na het examen tenminste 3 keer bij wedstrijden als tijdwaarnemer te hebben gefungeerd. Na tenminste 2 wedstrijden dient de official tijdens 1 wedstrijd door de ROC met goed te zijn beoordeeld. Wordt aan deze voorwaarde niet voldaan dan vervalt de bevoegdheid a4. Bij een positieve beoordeling wordt de official aangesteld in de bevoegdheid 4. Bij een negatief resultaat is een herkansing mogelijk.

Continuering
Om de bevoegdheid 4 te behouden dient men tenminste 3 keer per jaar te fungeren.

Jurysecretaris (J)

De jurysecretaris heeft bij een zwemwedstrijd de verantwoording over de juiste verwerking van alle resultaten. De jurysecretaris wordt vaak geassisteerd door iemand achter de computer. De gezwommen tijden en eventuele opgelopen diskwalificaties worden door het jurysecretariaat verwerkt tot een uitslag.

Cursus
De cursus bestaat uit tenminste 3 dagdelen van elk ca. 2,5 uur, bij voorkeur uitgebreid met 1 dagdeel waarin elektronische verwerking van uitslagen (bijv. SPLASH) wordt behandeld. (Voor de volledigheid: 2 dagdelen de "normale" J-cursus, 1 dagdeel zwemslagen en algemene reglementzaken en eventueel 1 dagdeel elektronische verwerking van uitslagen). Geen dagdeel mag worden gemist.

Praktijkbeoordeling
De kandidaat zal pas worden aangesteld door de ROC, nadat hij 1 keer gunstig is beoordeeld. De praktijkbeoordeling zal pas geschieden nadat men tenminste bij 2 wedstrijden heeft gefungeerd als Jurysecretaris onder leiding van bevoegde J. Aanstelling in de bevoegdheid J dient binnen 1 jaar na de cursus plaats gevonden te hebben.

Continuering
Om de bevoegdheid J te behouden dient men tenminste 4 keer per jaar te fungeren, ongeacht welke bevoegdheid.
Competenties en Gedragskenmerken
Kunnen samenwerken en delegeren. Stressbestendig. Duidelijk leesbaar schrijven. Cijfermatig inzicht.

Kamprechter (K)

De kamprechter heeft als voornaamste taak om te beoordelen of de zwemmers de verschillende zwemslagen volgens de regels uitvoeren. Hij of zij bepaalt samen met de scheidsrechter de 'volgorde van aankomst' en kijkt of de start en de keerpunten goed worden uitgevoerd.

Cursus
Om tot de cursus te worden toegelaten dient men tenminste 2 jaar met de bevoegdheid 3 te hebben gefungeerd en door de ROC geschikt te worden geacht om deze functie te vervullen. De cursus bestaat uit tenminste 4 dagdelen van ca. 2,5 uur en maximaal 6 dagdelen. Maximaal 1 dagdeel mag worden gemist. Voor of gedurende de cursus moet de cursist tenminste 1 keer als kamprechter hebben gefungeerd. Dit zal op het examenformulier vermeld worden. Het verdient aanbeveling de cursus voor de bevoegdheid J voorafgaande aan de cursus voor de bevoegdheid K te volgen.

Theorie-examen
De cursus wordt afgesloten met een mondeling theorie-examen van 30 minuten. Bij een negatief resultaat is een herexamen mogelijk. Direct nadat de kandidaat geslaagd is, wordt deze aangesteld in de bevoegdheid aK (aankomend Kamprechter). Pas na de praktijkbeoordelingen kan de bevoegdheid overgaan naar de bevoegdheid K.

Praktijkbeoordeling
De kandidaat zal pas worden aangesteld door de ROC nadat hij 2 keer gunstig is beoordeeld tijdens een wedstrijd. De beoordeling dient te geschieden door verschillende beoordelaars met de bevoegdheid 1, die zijn aangesteld door de ROC. De praktijkbeoordeling zal pas geschieden nadat men tenminste bij 2 wedstrijden heeft gefungeerd als Kamprechter. Tijdens de 1e beoordeling zal de kamprechter worden beoordeeld op zijn functioneren als kamprechter, dat wil zeggen opnemen van de volgorde van aankomst en controle zwemslagen. Tijdens de 2e beoordeling zal de kandidaat worden beoordeeld op zijn functioneren als scheidrechter (met de bevoegdheid K mag men immers ook als scheidsrechter fungeren); hij zal onder leiding van een bevoegde 1 een ruim vooraf afgesproken deel van de juryvergadering doen (bijv. Slagen of taken) en meekijken bij de controle van het proces-verbaal. Bij de beoordeling zal er rekening mee gehouden worden dat het een beoordeling voor de bevoegdheid K betreft. Bij minstens 1 beoordeling zal de kandidaat onder direct toezicht van de scheidsrechter de start leiden; de scheidsrechter heeft hierbij altijd de bevoegdheid in te grijpen. Aanstelling bevoegdheid K dient binnen 2 jaar na de cursus plaats gevonden te hebben. De aanstelling zal pas geschieden nadat de kandidaat de bevoegdheid J heeft behaald.

Continuering
Om de bevoegdheid K te behouden dient men tenminste 4 keer per jaar te fungeren, ongeacht welke bevoegdheid. Om de bevoegdheid K te behouden dient men ieder jaar een appicatie-bijeenkomst georganiseerd door de ROC bij te wonen (afwezigheid door bijzondere omstandigheden in overleg met en naar beoordeling ROC). Na behalen van de bevoegdheid K mag de bevoegdheid J worden ingeleverd.

Vaardigheden en Gedragskenmerken
Stressbestendig. Aanpassingsvermogen. Incasseringsvermogen. Snelheid in handelen tijdens het fungeren. Leiding kunnen geven. Besluitvaardig. Mondeling en schriftelijk uitdrukkingsvaardig. Initiatief nemend. Kunnen samenwerken.


Vrijwilligersfuncties bij Waterpolo

Man van de dag coördinator

Het is belangrijk dat scheidsrechters en spelers goed ontvangen worden in ons zwembad. Ook moeten de opbouw van het veld juist verlopen en de wedstrijden op tijd beginnen. Om dit allemaal in goede banen te leiden wordt de 'man-van-de-dag' aangesteld, dit mag iedere keer een ander zijn. Omdat dit steeds verschillende personen zijn is het belangrijk op één aanspreekpunt te hebben die mannen (of vrouwen) van de dag aanstelt en inroostert.
De taken die je zult gaan uitvoeren zijn o.a.:

 • Het vinden van personen die 'man-van-de-dag' willen zijn
 • Het instrueren van deze personen
 • Zorgen dat er iedere wedstrijd op tijd iemand aanwezig is

Materiaalman

Het in goede staat verkeren van de materialen is een vereiste voor het spelen van waterpolo. Zo moeten de ballen hard genoeg zijn opgepompt en de doelen intact zijn. Voor het onderhoud aan de materialen zijn wij nog opzoek naar een materiaal man.
De taken die je zult gaan uitvoeren zijn o.a.:

 • Oppompen van ballen
 • Signaleren van gebreken aan het materiaal en dit doorgeven aan de polocommissie
 • Allerhande reparatieklusjes of, indien je het niet zelf kunt repareren, doorgeven aan de polocommissie

Scheidsrechtercoördinator

Wanneer scheidsrechters problemen ondervinden met, bijvoorbeeld, roosters is het prettig om één aanspreekpunt te hebben die namens hen contact op kan nemen met de Regio Scheidsrechter Commissie.

Scheidsrechter

Scheidsrechters zijn één van de belangrijkste vrijwilligers binnen de waterpoloafdeling. Als vereniging moeten wij namelijk een bepaald aantal wedstrijden fluiten om te voorkomen dat er teams moeten worden teruggetrokken. Dit houdt in dat je zaterdag (of zondag) soms een wedstrijd moet fluiten.
Bij de indeling wordt er rekening gehouden met je eigen wedstrijden en eventuele andere verplichtingen. Hierbij geldt ook: hoe meer mensen willen fluiten hoe kleiner het aantal wedstrijden per persoon!